Vi tar udden av det farliga

Farligt avfall är benämningen på de typer av avfall som vid felhantering kan skada människor, djur och miljö. Denna typ av avfall hör inte hemma i kretsloppet, i alla fall inte innan det har samlats in, sorterats, oskadliggjorts, behandlats rätt och om möjligt återvunnits.

Regelverket kring hantering av farligt avfall är omfattande, och det krävs stor kunskap och hög kompetens för att hantera sådant avfall på rätt sätt. Vi har lång erfarenhet av denna känsliga hantering, så som kund kan man tryggt låta oss ta hand om allt från identifiering av avfallet, ihopsamlande och bortforslande till administration, dokumentation och upprättande av nödvändiga miljödokument till berörda myndigheter.

Vi har miljöcontainrar och sorteringbehållare som krävs för insamling av det farliga avfallet. Låter det svårt och farligt? Låt oss ta hand om det, så gör vi det lätt och ofarligt.

Exempel på farligt avfall

 • Färg och limrester
 • Lösningsmedel som lacknafta, aceton och thinner.
 • Syror & alkalier som batterisyror, kaustiksoda och ammoniak.
 • Sprayflaskor med innehåll, t.ex. färg och kemikalier.
 • Mineraloljor som spill-, smörj- och motoroljor.
 • Kvicksilverhaltiga ljuskällor, t.ex. lysrör.

Egenskaper som gör avfallet farligt

 • Explosivt
 • Oxiderande
 • Brandfarligt
 • Irriterande
 • Hälsoskadligt
 • Giftigt
 • Cancerframkallande
 • Frätande
 • Smittförande
 • Fosterskadande
 • Mutagent
 • Ekotoxiskt

ANTECKNINGSSKYLDIGHET AV FARLIGT AVFALL

Den 1 augusti 2020 trädde den nya lagen om anteckningsskyldighet för farligt avfall ikraft och utökad anteckningsskyldighet gäller. Från och med den 1 november ska alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya digitala avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Vi hjälper dig med din rapportering så du kan vara trygg och säker på att det sker enligt aktuella lagar och krav.

VEM BERÖRS?

Rapporteringen gäller för alla berörda aktörer i Sverige, oavsett om man producerar, transporterar eller tar emot farligt avfall. Tidigare rapporterade verksamheter med tillståndsplikt för miljöfarlig verksamhet, på olika nivåer. Nu tillkommer även verksamheter som har anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet.

Därmed kommer det ställas krav på samtliga verksamhetsutövare som genererar farligt avfall att rapportera in i Spårbarhetssystemet. Det som ska rapporteras är bl.a. avfallskod (f.d. ewc-kod), mängd och datum.

ATT TÄNKA PÅ FÖR DIG SOM KUND

Från och med november 2020, i samband med att ni gör en beställning av hämtning/tömning ska rapportering till Naturvårdsverket ske. Carl F erbjuder att rapportera detta på samma sätt som vi idag tillhandahåller transportdokument. Vi kontrollerar, verifierar och rapporterar eventuella avvikelser på leveransen som mottagits, samt rapporterar mängd och avfallsslag till Naturvårdsverket.

Genom att låta oss sköta rapporteringen av ert farliga avfall blir det enklare för dig som kund att göra rätt. Vi tar ett helhetsgrepp om hanteringen och dokumentationen, som underlättar din rapportering av farligt avfall – och du kan vara trygg och säker på att det sker enligt Naturvårdsverkets regler för spårbarhet och anteckningsskyldighet. För att ta del av tjänsten ansök via länken nedan.

Ansök om ombudsgodkännande

VIKTIGT ATT BENÄMNA AVFALLET RÄTT

För att rapporteringen till Naturvårdsverket ska bli rätt behöver vi ha rätt uppgifter om ert avfall i vårt system. Då rapporteringen kommer att ske i samband med bokning och i realtid, är det därav av största vikt att ni som avfallsproducent säkerställer att avfallskoderna är rätt. På Riksdagens hemsida finns information kring hur man väljer avfallskod enligt Avfallsförordningen. 

Fordon för farligt avfall