Allmänna Villkor Carl F AB

1. TILLÄMPNING

1.1 Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor”) gäller vid Carl F ABs, org. nr 556039-0402, (nedan ”Carl F”) tillhandahållande av tjänster. Vid beställningstillfället gällande villkor ska tillämpas fram till dess att parternas förpliktelser med anledning av den enskilda lagda beställningen är fullföljda.

1.2 De Allmänna villkoren gäller för såväl företagskunder (juridiska personer och föreningar) som privatpersoner (konsument) (gemensamt benämnda ”Beställaren”) om inget annat uttryckligen anges häri eller om tvingande lagstiftning stadgar annat.

1.3 Vid beställning av tjänst ingår Beställaren och Carl F ett avtal (”Tjänsteavtalet”). För Tjänsteavtalet gäller dessa Allmänna villkor. De Allmänna villkoren kompletteras i sin tur av standardavtalen ALLCONT 2004 och ALLSTRANS 2007 beroende på vilken tjänst som Tjänsteavtalet avser och vem Beställaren är. De olika tjänstekategorierna framgår närmare av punkt 2 nedan.

1.4 När hänvisning görs till Tjänsteavtalet avser det även de Allmänna villkoren samt i förekommande fall ovan nämnda standardavtal, om inget annat uttryckligen anges häri.

1.5 Vid motstridiga bestämmelser gäller Tjänsteavtalet före de Allmänna villkoren och de Allmänna villkoren före ovan nämnda standardvillkor.

1.6 Carl F genomför en årlig revision av de Allmänna villkoren. Villkoren kan dock komma att uppdateras med kortare intervall om omständigheterna föranleder det. Den senaste versionen av villkoren finns alltid tillgänglig på www.carlf.se. Dessa Allmänna villkor ersätter alla tidigare gällande versioner av Allmänna villkor.

2. TJÄNSTER

2.1 Carl F erbjuder ett brett utbud av tjänster för smarta transport- och avfallshanteringar. Tjänsteutbudet kan indelas i nedan tjänstekategorier.

Hyra av utrustning och avfallshantering
2.2 Carl F tillhandahåller lösningar efter Beställarens särskilda behov och önskemål, bland annat utrustning (till exempel maskiner, containrar, kärl och fordon med chaufför) för sortering. Beställaren kan också låta Carl F hantera hela kedjan med sortering och ansvaret för att avfallet blir återvunnet. I den mån reglering saknas i Tjänsteavtalet eller de Allmänna villkoren kompletteras dessa av standardavtal Allcont 2004.

Transport
2.3 Carl F tillhandahåller situationsanpassade lösningar för transport och lyft. Tjänstekategorin innefattar även installation och montering av tjänsteutrustning. I den mån reglering saknas i Tjänsteavtalet eller de Allmänna villkoren kompletteras dessa av standardavtal Alltrans 2007.

Farligt avfall
2.4 CarI F tillhandahåller rådgivning, hjälp med rapportering till Naturvårdsverkets spårbarhetssystem samt insamlingsbehållare och transport av farligt avfall.

Säkerhetsrådgivning
2.5 Carl F tillhandahåller konsulter för säkerhetsrådgivning. Enligt lag ska alla som hanterar farligt gods ha tillgång till en säkerhetsrådgivare vars uppgift är att tillse att hanteringen av godset följer gällande lagar och bestämmelser.

2.6 Carl F har rätt att fullgöra sina skyldigheter enligt Tjänsteavtalet genom att, helt eller delvis anlita underentreprenörer.

3. HYRA AV UTRUSTNING OCH AVFALLSHANTERING

Hyra av behållare
3.1 Container och kärl (härefter gemensamt benämnda ”Behållaren”) får inte flyttas eller av Beställaren nyttjas till annat än hämtning av material och avfall enligt Tjänsteavtalet.

3.2 Beställaren ansvarar för att Behållaren är tillgänglig för tömning med därför avsett fordon. Om Beställaren har behov av att låsa Behållaren får detta ske endast efter godkännande av Carl F och med den låsanordning som Carl F förser Beställaren med. Om inget annat är överenskommet ansvarar Beställaren för att låsanordning(ar) är upplåsta i samband med tömning och hämtning av Behållare.

3.3 Beställaren ska vårda Behållaren väl och meddela eventuell skadegörelse/skada på Behållaren till Carl F så snart Beställaren fått vetskap om skada. Beställaren ansvarar för och är ersättningsskyldig för stöld och skadegörelse på hyrd Behållare. Beställaren står alltid för kostnaden för reparation av skada på Behållare som uppkommit på grund av oaktsamhet eller felaktigt handhavande på Beställarens sida och som inte utgörs av normalt slitage. Beställaren ansvarar vidare för skador och eventuell rengöring som orsakats av att fel avfall/material har lagts i Behållaren.

3.4 Fyllning av Behållare ska ske så att god jämvikt erhålls, upp till tillåten maximivikt. Behållaren får maximalt fyllas till dess övre kant och inte vara högre, längre eller bredare än Behållaren. Observera att vissa materialtyper på grund av sin höga densitet når maximivikt för behållare innan behållaren är fylld. Beställaren ansvarar för att material försluts och lastas på ett sådant sätt att det inte innebär fara för människor, djur och miljön. Vid osäkerhet om hur Behållaren ska fyllas kan Beställaren vända sig till Carl F via telefon eller e-post för att erhålla vägledning. Information om respektive Behållares maximivikt finns även på www.carlf.se.

Förflyttning och lastning av Behållare får enbart göras av Carl F eller av Carl F utsedd underleverantör.

3.5 Beställaren ansvarar för och bekostar erforderliga tillstånd för uppställning av Behållare på sådan plats som kräver tillstånd.

3.6 Vid misstanke om felaktig eller vårdslös användning av Carl Fs Behållare eller annan uthyrd egendom äger Carl F rätt att återta Behållare eller egendomen. Samma sak gäller om betalning inte erläggs enligt Tjänsteavtalet. Om Behållaren vid återtagandetillfället innehåller material omhändertas detta och debiteras Beställaren enligt gällande prislista. Om priset inte går att återfinna i prislistan debiteras Beställaren skäligt pris.

Hyra av övrig utrustning
3.7 Utrustningen får endast användas för det avsedda ändamålet enligt Tjänsteavtalet. Beställaren ska vårda utrustningen väl och meddela eventuell skadegörelse/skada på utrustningen till Carl F så snart Beställaren fått vetskap om skada. Beställaren ansvarar för och är ersättningsskyldig för stöld och skadegörelse på utrustningen. Beställaren står alltid för kostnaden för reparation av skada på utrustningen som uppkommit på grund av oaktsamhet eller felaktigt handhavande på Beställarens sida och som inte utgörs av normalt slitage.

3.8 Förflyttning och lastning av utrustning får enbart göras av Carl F eller av Carl F utsedd underleverantör.

3.9 Beställaren ansvarar för och bekostar erforderliga tillstånd för uppställning av utrustning på sådan plats som kräver tillstånd.

3.10 Vid osäkerhet om hur utrustningen ska användas kan Beställaren vända sig till Carl F via telefon eller e-post för att erhålla vägledning. Information om respektive utrustning finns även på www.carlf.se.

Avfallshantering
3.11 Äganderätten till avfallsmaterialet övergår på Carl F vid lastning på avsett fordon om inget annat uttryckligen överenskommits mellan parterna. Beställarens ansvar kvarstår dock för konsekvenser som kan uppstå till följd av att avfallsmaterialets beskaffenhet inte överensstämmer med materialspecifikationen i Tjänsteavtalet.

3.12 Carl F ansvarar för att avfallsmaterialet avlämnas vid tillståndsprövade och godkända anläggningar samt att all övrig hantering sker i full överensstämmelse med tillämplig lagstiftning.

3.13 Beställaren ansvarar för att materialspecifikationen enligt Tjänsteavtalet överensstämmer med avfallet i avsedd Behållare. Vid avvikelse äger Carl F rätt att klassa om materialspecifikationen och tilläggsdebitera Beställaren i enlighet med dessa Allmänna villkor och vid var tid gällande prislista. Om priset inte går att återfinna i prislistan debiteras Beställaren skäligt pris.

3.14 Beställaren ansvarar för att lämnade uppgifter om

avfallsmaterialets egenskap och innehåll såsom att vikt och volym är korrekta i den mån dessa uppgifter är av betydelse för prisberäkningen.

3.15 Beställaren ansvarar för att Farligt avfall (enligt definitionen i punkt 5 nedan) under inga omständigheter placeras i annat än därför avsedda och av myndigheter godkända behållare. Hushållsavfall får inte lämnas i Behållaren. Carl F har rätt till skälig ersättning för Beställarens felaktiga hantering enligt denna punkt.

3.16 Dessa allmänna villkor tillämpas också då Beställaren själv eller genom tredje part avlämnar avfallsmaterialet på Carl Fs anläggning eller annan av Carl F anvisad anläggning. I dessa fall övergår äganderätten till avfallsmaterialet på Carl F i och med slutförd avlastning på nämnda anläggning.

4. TRANSPORT

Allmänt
4.1 Med undantag för hushållsavfall ombesörjer Carl F transport och sortering av avfallsmaterial, inklusive farligt avfall i enlighet med vad som anges i punkt 5 nedan.

4.2 Vid lastning och/eller lossning ska det av Beställaren angivna hämtningsstället/avlämningsplatsen hållas tillgänglig(t) för transporten avsett fordon. Om lastning och/eller lossning inte kan utföras under ordinarie arbetstider, tilläggsdebiteras Beställaren enligt vid var tid gällande prislista. Om priset inte går att återfinna i prislistan debiteras Beställaren skäligt pris.

4.3 Närmare villkor för transport av farligt avfall framgår av punkt 5 nedan.

Hämtningsställe och avlämningsplats
4.4. Beställaren ska tillse att hämtningsstället/avlämningsplatsen är tillgänglig(t) med tung lastbil om inte parterna uttryckligen överenskommit annat.

Beställaren ska ombesörja och bekosta halkbekämpning på samt till och från hämtningsstället/avlämningsplatsen.

4.5 Behållare som ska hämtas med kranbil ska vara placerade maximalt fem meter från parkeringsplats för avsedd lastbil. Vid behov av lyft från placering längre än fem meter ska detta särskilt meddelas av Beställaren.

5. FARLIGT AVFALL

Transportdokument, avfallsdeklaration m.m.
5.1 Begreppet farligt avfall ska i dessa Allmänna villkor ha samma betydelse som i, vid var tid gällande avfallsförordning (2020:614).

5.2 Beställaren ska på lämpligt och tillförlitligt sätt (till exempel genom analys eller provtagning) skapa sig en god uppfattning om det farliga avfallet och dess kemiska sammansättning samt fysikaliska egenskaper. Beställaren ska, om Carl F begär det, med avseende på ett parti farligt avfall överlämna analysresultat eller prov på partiet innan det får lämnas till Carl F.

5.3 Beställaren ska för varje slag av farligt avfall till Carl F lämna en skriftlig redogörelse för det farliga avfallet i fråga. Underlaget för redogörelsen ska undertecknas av behörig företrädare för Beställaren. Carl F mottar inte farligt avfall förrän nämnda underlag har kommit Carl F tillhanda, om inte annat uttryckligen överenskommit mellan parterna.

5.4 Förekommer anledning att anta att det farliga avfallet som ska avlämnas av Beställaren kan komma att bli föremål för deponering ska det farliga avfallet karakteriseras. De uppgifter som framkommer ska dokumenteras enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering med mera (NFS 2004:10) eller senare gällande föreskrift.

5.5 Beställaren ansvarar för att transportdokument enligt 6 kap. 19 § avfallsförordningen och/eller ADR-S 2021 upprättas och överlämnas till föraren.

5.6 Det åligger Beställaren att säkerställa att det farliga avfall som lämnats till Carl F har den sammansättning och de egenskaper som har uppgivits i underlaget för redogörelse som avses i punkterna 5.2-5.3. Detta gäller oaktat om Carl F har bistått Beställaren med hjälp att upprätta underlag för redogörelse, avfallsdeklarationen eller transportdokumentet.

5.7 Om avlämnat farligt avfall skulle avvika från vad som uppgivits i underlaget för redogörelsen eller vad Carl F annars haft anledning att räkna med ska Beställaren ersätta Carl F för alla de kostnader, skador och förluster som Carl F har förorsakats till följd av denna avvikelse. Carl F har även rätt att på Beställarens bekostnad, helt eller delvis återsända aktuellt farligt avfall.

Emballering av farligt avfall
5.8 Om det farliga avfallet avlämnas i emballage som inte har tillhandahållits av Carl F ansvarar Beställaren för att emballeringen är väl tillslutet samt av god kvalitet och av material som är avsett och ägnat för emballering av avfall av aktuellt slag och i övrigt uppfyller från tid till annan gällande lagstiftning eller annan författning, till exempel ADR-S. Emballaget ska vara tydligt märkt på beständigt sätt med avfallskod och riskklass samt övriga märkningar som Carl F kan kräva. Pumpbart avfall ska inte fylla använt emballage till mer än 90 procent av förekommande volym utan särskild överenskommelse med Carl F. Emballaget kan komma att betraktas som engångsemballage.

5.9 För vissa typer av farligt avfall kan Carl F komma att uppställa ytterligare villkor. Det åligger Beställaren att kontrollera med Carl F om sådana ytterligare villkor är tillämpliga.

Transport
5.10 Transport av farligt avfall ingår i Carl Fs uppdrag endast om detta särskilt har avtalats mellan parterna.

5.11 Beställaren står faran för det farliga avfallet fram till det att avfallet har avlämnats till Carl F i anvisat mottagningsutrymme, eller till av Carl F anlitad underentreprenör.

5.12 Beställaren ansvarar för att hämtning av farligt avfall kan ske utan hinder för Carl F. Beställaren ska tillse att det farliga avfallet är tydligt uppmärkt eller att det finns personal på plats som kan peka ut vilket avfall som ska hämtas.

6. AVBOKNING AV TJÄNST OCH KONSUMENTS ÅNGERRÄTT

Allmänt
6.1 Avbokning av tjänst kan ske utan kostnad till kl. 17:00 närmast föregående vardag innan tjänsten ska utföras. Vid avbokning efter nämnda tidpunkt debiteras Beställaren fullt ut för den/de beställda tjänsten/tjänsterna.

Avbeställning av timdebiterade tjänster
6.2 För avbokning av timdebiterade tjänster (såsom sugbil eller höglyftande kranbil) kan avbokning ske utan kostnad som senast kl. 14:00 dagen före tjänsten är beställd att utföras. Vid avbokning efter nämnda tidpunkt debiteras Beställaren fullt ut.

Konsuments ångerrätt
6.3 Om Beställaren är en privatperson (konsument) har denna rätt att frånträda Tjänsteavtalet (ångerrätt) genom att till Carl F lämna eller sända ett tydligt meddelande om detta inom 14 dagar från det att Tjänsteavtalet ingicks. Beställaren kan för detta ändamål använda det standardformulär för utövande av ångerrätten som Konsumentverket publicerat på sin webbplats https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett.

6.4 Beställaren (konsument) kan utöva sin ångerrätt genom att vända sig till order@carlf.se

7. PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR

Allmänt
7.1 Pris för respektive tjänst framgår av Carl Fs vid var tid gällande prislista. Carl F äger rätt att med en månads varsel justera gällande priser.

7.2 Avtalade priser avser arbeten utförda på ordinarie arbetstid om inte annat anges. För arbete som utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras extra kostnad.

7.3 För väntetid, som inte orsakats av Carl F debiteras väntetidsersättning, enligt vid var tid gällande prislista, för varje påbörjade 15 minuter som väntetiden består.

7.4 För företagskunder anges priserna exklusive moms och för privatpersoner (konsument) inklusive moms.

7.5 Om Tjänsteavtalet innebär hyra av Behållare debiteras vid avtalets början en leveransavgift för utställning av Behållare enligt Carl Fs prislista, samt vid Tjänsteavtalets upphörande en rengöringsavgift.

7.6 . Vid avvikelse från materialspecifikation till Tjänsteavtalet äger Carl F rätt att justera priset alternativt tilläggsdebitera Beställaren i enlighet med vid var tid gällande prislista. Om priset inte går att återfinna i prislistan debiteras Beställaren skäligt pris. I de fall Carl F samlar in avfallsmaterial vid sidan av Behållaren tilläggsdebiteras Beställaren, enligt vid var tid gällande timtaxa i prislista per varje påbörjad 15 minuter.

7.7 Avgifter såsom biltullar, färje-, bro- och liknande avgifter, vilka är en följd av utförandet av Tjänsteavtalet, debiteras Beställaren.

Fakturering och betalning
7.8 Beställaren ska mot faktura från Carl F i förskott betala hyror, abonnemangsavgifter och liknande ersättningar som utgår med ett visst belopp per månad eller annan tidsperiod. För övriga tjänster debiteras Beställaren för utförda tjänster mot faktura i efterskott.

7.9 Betalningsvillkor för företagskunder är 30 dagar netto och för privatpersoner 10 dagar netto, om inget annat överenskommit mellan parterna. Faktureringsavgift tillkommer på varje utställd faktura. Vid betalning efter fakturas förfallodag debiteras Beställaren dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Påminnelseavgift och inkassoavgift debiteras förfallna betalningar.

Kreditprövning
7.10 Innan Carl F accepterar en beställning från en ny Beställare genomförs regelmässigt en kreditprövning. Beställaren erhåller information om att kreditprövning kommer att göras vid beställningstillfället.

Ändrade förhållanden
7.11 I det fall Carl Fs kostnader för att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter ökar till följd av (1) ny eller ändrad lagstiftning, (2) rättspraxis, (3) införande eller höjning av skatt eller allmän avgift, (4) utökning av eller annan ändring i Beställarens verksamhet eller (5) oriktiga och/eller ofullständiga uppgifter från Beställaren, har Carl F rätt att omedelbart höja sina priser i motsvarande grad för att kompensera sig för kostnadsökningen.

8. REKLAMATIONER

8.1 Beställaren ska reklamera fel eller brist i tjänst utan dröjsmål efter det att felet eller bristen har märkts eller borde ha märkts av Beställaren. Beställaren får inte åberopa fel eller brist som inte har reklamerats skriftligen inom två månader efter det att tjänsten utfördes.

8.2 Om Beställaren är en privatperson (konsument) gäller istället för tidsfristen i punkt 8.1, att reklamation ska ske inom skälig tid efter det att Beställaren märkt eller borde ha märkt felet och senast inom tre år från när uppdraget avslutades.

8.3 Har reklamation inte skett i rätt tid har rätten att föra talan gått förlorad.

8.4 Om en av Carl F tillhandahållen tjänst är behäftad med fel eller brist och detta inte beror på Beställaren ska Carl F efter eget val antingen, med den skyndsamhet som omständigheterna skäligen kräver, på egen bekostnad åtgärda felet eller bristen, företa omleverans eller medge Beställaren ett mot felet svarande prisavdrag.

8.5 Reklamationer skickas till order@carlf.se

9. ANSVARSBEGRÄNSNING

9.1. Carl F ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom produktionsbortfall, utebliven vinst/besparing eller av vad slag det vara må. Carl Fs skadeståndsansvar är begränsat till ett belopp motsvarande 20 procent av den totala omsättningen av ordervärdet för den enskilda tjänsten enligt Tjänsteavtalet. Nämnda begränsningarna gäller dock inte om skada förorsakas uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet på Carl Fs sida. I övrigt regleras Carl Fs ansvar av ALLTRANS 2007.

9.2 För rådgivning och/eller konsultationstjänster som Carl F tillhandahåller inom ramen för Tjänsteavtalet (exempelvis säkerhetsrådgivning) ska Carl Fs ansvar vara begränsat till summan av arvodet för den aktuella tjänsten.

9.3 Carl F ansvarar inte i något fall för en skada som är en oundviklig följd av att bolaget följer Beställarens anvisningar.

10. FORCE MAJEURE

10.1 Om fullföljandet av något av Carl Fs åtaganden enligt Tjänsteavtalet försvåras eller förhindras på grund av omständigheter som part inte kunnat råda över, exempelvis pandemi, arbetskonflikt, eldsvåda, krig, naturkatastrof, mobilisering eller militärinkallelser av större omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, myndighetsbestämmelser, uppror och upplopp, inskränkningar i fråga om drivkraft, varor och energi samt del eller försening i leveranser från underleverantörer på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund, som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från påföljder. Detta äger tillämpning oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter leveransdagen.

10.2 Om Tjänsteavtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än sex månader på grund av omständigheter som anges i punkt 10.1 ovan, har Carl F rätt att utan ersättningsskyldighet frånträda Tjänsteavtalet.

11. AVTALS- OCH UPPSÄGNINGSTID

11.1 Tjänsteavtalet gäller från undertecknande och därefter enligt vad som avtalats i respektive Tjänsteavtal.

11.2 Uppsägning av Tjänsteavtalet ska vara skriftlig och ske i enlighet med överenskomna villkor i respektive Tjänsteavtal.

11.3 För företagskunder gäller generellt en uppsägningstid om tre månader, såvida inte annat framgår av parternas Tjänsteavtal.

11.4 För privatpersoner (konsument) gäller generellt en uppsägningstid om en månad, såvida inte annat framgår av parternas Tjänsteavtal.

11.5 Carl F får säga upp Tjänsteavtalet till omedelbart upphörande om:

  1. Beställaren underlåtit att fullgöra sina förpliktelser enligt Tjänsteavtalet, och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för Carl F;
  2. Beställaren skulle ställa in sina betalningar, träda i likvidation, inleda ackordsförhandlingar, gå i konkurs eller annars hamna på obestånd eller om det beslutas att Beställaren ska avvecklas (förutom när sådan avveckling sker i syfte att sammanlägga eller rekonstruera Beställaren på ett sådant sätt att det bolag som uppstår – om detta är en annan juridisk person – accepterar att vara bunden av eller tar på sig ansvaret för förpliktelserna enligt Tjänsteavtalet och sådant bolag är sådant att Beställaren inte skäligen kan motsätta sig det); eller
  3. om Beställaren upprepade gånger har underlåtit att fullgöra sina förpliktelser under Tjänsteavtalet. 

11.6 Avseende punkten (i) ovan kan Beställaren undgå att Carl F säger upp Tjänsteavtalet om Beställaren vidtar rättelse inom sju kalenderdagar från tidpunkten då Carl F översände kravet/betalningspåminnelsen.

11.7 Har Tjänsteavtalet upphört har Carl F rätt att med omedelbar verkan hämta Behållare och annan utrustning som finns hos Beställaren. Beställaren är skyldig att underlätta för Carl F vid upphämtning av sådan Behållare eller annan utrustning.

12. PRESKRIPTION

Beträffande preskription gäller regleringen i ALLTRANS 2007. För det fall kunden anser att någon av Carl F tillhandahållen tjänst inte omfattas av ALLRANS 2007 ska talan rörande sådant anspråk väckas inom ett år beräknat från och med den dag Beställaren fick kännedom om eller borde ha fått kännedom om den eller de omständigheter som grundar ansvar för Carl F, dock senast ett år efter det att uppdraget avslutades. Konsekvenserna av utebliven talan är de som anges i ALLTRANS 2007 punkterna 31.3 och 31.4.

13. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I samband med Tjänsteavtalet behandlar Carl F personuppgifter. Denna behandling sker enligt vid var tid gällande informationstext om behandling av personuppgifter. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på www.carlf.se.

14. TVIST

14.1 Tvist ska avgöras i svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Malmö tingsrätt ska utgöra första instans.

14.2 Om tvist skulle uppstå med anledning av Tjänsteavtalet kan konsument få sin sak prövad genom alternativ tvistlösning. Den nämnd som konsumenten kan vända sig till vid tvist är Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, Kungsholmstorg 5, 101 23 Stockholm, www.arn.se, alternativ via konsumentvägledning. Tvist kan även prövas av allmän domstol. När prövning av tvist sker i någon av dessa instanser får indrivning av skuld, varom tvisten handlar, inte ske.